Mikri Poli Kos | High Res. 300 dpiMikri Poli Kos | Low Res. 120 dpi